Stichting Scoop Hobbyfonds beheert en onderhoud een reeks repeaters die zijn gewijd aan experimenten ten gunste van de amateurdienst. Alhoewel de stichting zo weinig mogelijk regels hanteert is de noodzaak gebleken om een minimale set aan voorschriften te publiceren die ervoor zorgen dat het soms intensieve verkeer soepel verloopt.

De doelstelling van haar systemen is de bevordering van communicatie ten bate van het opdoen van technische kennis.

Repeater.nl

repeaterpuntenelStichting Scoop Hobbyfonds volgt het beleid zoals gepresenteerd op de website van samenwerkende repeatebeheerders: www.repeater.nl . Indien je gebruik wil maken van één van de experimenten van de Stichting Scoop Hobbyfonds verwachten wij van de deelnemers aan dat experiment dat zij de informatie op die website in acht nemen en zich ernaar gedragen.

De spelregels

De informatie die te lezen is op www.repeater.nl is van algemene strekking. De volgende spelregels zijn specifiek:spelregels

 • Stichting Scoop Hobbyfonds hanteert géén beperkingen met betrekking tot inhoud van onderwerpen. Anders gezegd, je mag spreken waarover je wil. Voorwaarde hierbij is dat je de gedragslijn in acht neemt!
 • Indien blijkt dat de gedragslijn door één of meerdere deelnemers duidelijk wordt overschreden dan kan door een beheerder worden besloten om de deelnemer(s) hierop aan te spreken. Het proces dat hierbij gevolgd is hier beschreven.

In gewone taal

Het liefste bemoeien beheerders van de experimenten van de Stichting Scoop Hobbyfonds zich zo weinig mogelijk met de inhoud. Wij vragen deelnemers ( U dus ) daarom om hun gesprekken aan te passen aan de situatie op het experiment (de repeater). Dit kan te maken hebben met drukte of misschien wordt een gesprek door omstandigheden beladen en is daardoor een chaotische situatie een gevaar. Soms is het wel eens lastig om te beslissen of je een gesprek laat verdergaan of misschien een andere richting kiest, bijvoorbeeld door het onderwerp te veranderen of het QSO te verlaten.

Kort gezegd kan je dus over alles praten waarover je wil maar het gaat er vooral om hoé zo’n gesprek wordt gevoerd. Het risico bij sommige onderwerpen bestaat natuurlijk dat hierop hele emotionele reacties ontstaan, bijvoorbeeld doordat deelnemers het er niet mee eens zijn. Zolang zo’n gesprek gedisciplineerd en respectvol plaatsvind is dit prima. De praktijk is helaas dat meestal iedereen door elkaar gaat roepen en er ruzie ontstaat of iets vergelijkbaars. Dit heeft alléén maar te maken met discipline van deelnemers.

Overigens zijn de experimenten (repeaters) primair beschikbaar gemaakt om radiozendamateurs in de gelegenheid te stellen om technische ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen. Alhoewel er geen beperking bestaat met betrekking tot inhoud is er wat de stichting betreft voorkeur voor QSO’s van technisch inhoudelijke aard.

Ben je dus in QSO en onstaat er een onwenselijke situatie, dan ben je dus mede verantwoordelijk aan de oplossing ervan, bijvoorbeeld door het gesprek te verlaten. De gedragslijn is hierin heel duidelijk en hanteert vier simpele uitgangspunten:

 • Ik hou het simpel
 • Ik ben respectvol
 • Ik geef ruimte
 • Ik denk aan mijn taalgebruik.

Een uitleg van deze vier punten vind je in de gedragslijn.

Wanneer ingrijpen?

Beheerders grijpen in wanneer zij van mening zijn dat de gedragslijn duidelijk en herhaaldelijk wordt overschreden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Polariserend gedrag zoals uitlokken, opzoeken van controverses, beledigen, disrespect van mede zendamateurs, etc.
 • Bijzonder lange doorgangen (>4 minuten), eindeloos herhalen, structureel gebrek aan tussenruimtes voor derden, monologen in drukke omstandigheden etc.
 • Herhaaldelijk schelden, vloeken, excessief klagen, etc.

Ingrijpen is niet hard gedefinieerd. Er zijn eindeloos veel combinaties van factoren mogelijk die tot de beslissing leiden om wel of niet in te grijpen. Ingrijpen gebeurt daarom naar inzicht en goeddunken van een beheerder. De beheerder bepaalt weliswaar wat hij wel en niet fatsoenlijk vindt maar zal zonder meer, net als de gebruikers, redelijk moeten zijn in zijn gedrag.

Repeaters

De repeaters waarop het beleid van toepassing is zijn:

 • PI1AMS
 • PI1APD
 • PI1UTR
 • PI1NOS
 • PI2NOS
 • PI3UTR
 • PI6ATV
 • PI6NOS
 • PI6TEN


Tenslotte

Sommigen zullen denken: “moet dat nou, die spelregels?”. Wat Hobbyscoop betreft liever niet, maar de praktijk wijst uit dat dit in sommige gevallen nodig is om het allemaal leuk en gezellig te hokeep calmuden. Eigenlijk zijn het maar héél weinig punten; vier simpele dingen om in gedachten te houden en een uitleg hoe beheerders de dingen afhandelen. Als Stichting Scoop Hobbyfonds proberen we op een evenwichtige manier met elkaar om te gaan en hopelijk is het niet of nauwelijks nodig om in te grijpen.